Gebruiksvoorwaarden

De website wordt door WINGAS geëxploiteerd; alle rechten op of uit de website berusten bij WINGAS.

De website wordt 'as is' en voor zover wettelijk toegestaan aan de gebruiker ter beschikking gesteld zonder enige (uitdrukkelijke of concludente) garantie, toezeggingen of aansprakelijkheid. Behalve bij schade die te wijten is aan opzet, is WINGAS niet aansprakelijk voor schade die door of als gevolg van het gebruik van de website is ontstaan. In ieder geval is WINGAS niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor indirecte, middelbare, toevallige schade of gevolgschade, die door of als gevolg van het gebruik van de website is opgetreden.

Alle via de website gepubliceerde productinformatie of overige informatie wordt door WINGAS naar beste weten ter beschikking gesteld. Al deze informatie vormt echter voor zover wettelijk toegestaan geen garantie, toezegging of aansprakelijkheid van de zijde van WINGAS en ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoek en tests.
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk geregeld worden de Algemene Verkoopvoorwaarden van Wintershall, waarvan WINGAS in zoverre ondersteunend gebruik maakt, door de website en zijn inhoud, materialen en informatie niet gewijzigd.

WINGAS kan deze website naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid daarvoor te aanvaarden te allen tijde zonder aankondiging geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of de exploitatie ervan beëindigen, en is niet verplicht de website te actualiseren. Door het plaatsen van een link naar vreemde websites ('hyperlinks') eigent WINGAS zich deze websites noch de inhoud daarvan niet toe. Voorts is WINGAS niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of van de inhoud. Koppelingen via hyperlinks naar deze websites geschieden voor eigen risico van de gebruiker.

Op alle in verbinding met de website of het gebruik daarvan optredende rechtsvorderingen of processen is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de regelingen van het internationaal privaatrecht.