Oplossingen op maat.

Altijd op de hoogte

De informatie wordt beschreven hoe en met welk doel WINGAS GmbH,  Königstor 20, 34117 Kassel, Duitsland (hierna ook: “WINGAS” of “wij”) persoonsgegevens van zijn zakelijke partners en hun medewerkers verwerkt.
Klik hier voor de informatie over gegevensbescherming

Hoe wij omgaan met uw gegevens en uw rechten – informatie conform artikel 13, 14 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze aanwijzingen over gegevensbescherming gelden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website www.wingas.nl

Het onderwerp gegevensbescherming heeft een hoge prioriteit bij WINGAS GmbH (hierna "we" of "WINGAS"). Daarom willen we u graag hierbij informeren over hoe we in onze onderneming omgaan met gegevensbescherming, welke gegevens we tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen, hoe deze worden gebruikt en welke rechten u hebt. Belangrijk: uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden en zonder uw toestemming niet anderszins verwerkt.

I. Algemeen

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

WINGAS GmbH, Königstor 20, 34117 Kassel; Telefoonnr.: +49 561 99858 0; Fax: +49 561 99858 1798; E-mail: info@wingas.nl

2. Functionarissen voor gegevensbescherming:

Onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn te bereiken via de volgende contactgegevens:

WINGAS GmbH, Datenschutzbeauftragter, Königstor 20, 34117 Kassel; E-mail: datenschutz@wingas.de

3. Welke gegevens uit welke bronnen verwerken we?

We verwerken persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt of die in het kader van het gebruik van onze website beschikbaar komen.

Meer informatie hierover kunt u vinden in paragraaf II – Verwerking van persoonsgegevens.

4. Met welk doel en op welke wettelijke basis verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de betreffende regelingen inzake gegevensbescherming, met name de AVG en Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), en wel voor verschillende doeleinden. In principe komen als doeleinden voor verwerking in aanmerking: de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (art. 6, lid 1 sub b AVG), voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1 sub f AVG), op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 sub a AVG) en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1 sub c AVG).

Meer informatie hierover kunt u vinden in paragraaf II – Verwerking van persoonsgegevens.

5. Wie krijgt mijn gegevens?

Door ons ingezette en in opdracht van ons werkzame dienstverleners (zogenaamde verwerkers, zie art. 4, lid 8 AVG) kunnen persoonsgegevens ontvangen. We maken gebruik van ict-dienstverleners als verwerkers.

Aan derden die persoonsgegevens onder eigen verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke, zie art. 4, lid 7 AVG) geven we in principe geen persoonsgegevens door. Iets anders geldt alleen wanneer u dit in het kader van het gebruik van ons contactformulier door het kiezen van een externe ontvanger uitdrukkelijk wenst. In een dergelijk geval geven we de betreffende persoonsgegevens door aan de gekozen WINGAS-maatschappij.

Nadere informatie hierover kunt u vinden in paragraaf II – Verwerking van persoonsgegevens.

In het geval van een gerechtvaardigd belang en met inachtneming van wettelijke regelingen kan WINGAS persoonsgegevens aan  gelieerde ondernemingen in de zin van § 15 AktG (Duitse wet op de naamloze vennootschap) binnen de Europese Economische Ruimte in toegestane mate overdragen. Het gaat daarbij om de volgende ondernemingen: Gazprom Germania GmbH, Wingas Sales GmbH, Wingas Holding GmbH en Gazprom Marketing & Trading Ltd. Doorgeven aan OOO Gazprom Export in Rusland of PAO Gazprom in Rusland als gelieerde onderneming in de zin van § 15 AktG buiten de Europese Economische Ruimte (derde land) geschiedt op basis van een standaardbepaling inzake gegevensbescherming in de zin van art. 46 van de AVG. Hiervan kunt u een kopie krijgen. Neem hiervoor contact op met een van de verantwoordelijken of hun functionarissen voor gegevensbescherming die worden genoemd onder nummers 1 en 2 van paragraaf I.

6. Bewaren van gegevens

We verwerken uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de uitvoering van het verwerkingsdoel.

Daarnaast zijn we onderworpen aan verscheidene bewarings- en documentatieverplichtingen, die onder andere voortkomen uit het Handelsgesetzbuch (HGB, oftewel het Wetboek van Koophandel) of de Abgabenordnung (AO, oftewel de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen). Deze termijn kan tot 10 jaar bedragen.

Tot slot wordt de opslagtermijn ook bepaald door de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) tot dertig jaar kan bedragen, waarbij de vaste verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

7. Veiligheid

WINGAS heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de door u verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens worden de gegevens in versleutelde vorm overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen doorlopend herzien.

8. Uw rechten

Elke betrokkene heeft het recht op uitsluitsel conform art. 15 AVG, het recht op rectificatie conform art. 16 AVG, het recht op wissing van gegevens conform art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG, alsmede het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG. Voor het uitoefenen van de hiervoor genoemde rechten kunt u zich wenden tot de personen genoemd onder nummers 1 en 2 in de eerste paragraaf 'Algemene informatie'.

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u die te allen tijde herroepen. De herroeping dient indien mogelijk te worden gericht aan de personen genoemd onder nummers 1 en 2 in de eerste paragraaf 'Algemene informatie'.

Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG). De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor WINGAS is:

De Hessische toezichthouder voor gegevensbescherming

Bovendien hebt u het recht op correctie, dat aan het einde van deze verklaring inzake gegevensbescherming nader wordt uitgelegd.

II. Verwerking van persoonsgegevens

1. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De cookies kunnen bij het oproepen van een pagina hieraan worden doorgegeven en maken toewijzing van de gebruiker mogelijk. Cookies helpen het gebruik van internetpagina's voor gebruikers te vergemakkelijken. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (de zogenaamde persistente cookies).

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt besluiten of u deze cookies wilt accepteren voor bepaalde gevallen of algemeen wilt uitsluiten. Opgeslagen cookies kunt u verwijderen. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

We verwerken de volgende persoonsgegevens of categorieën van gegevens door het gebruik van cookies:

  • IP-adres
  • Naam van internetprovider
  • Website waarvandaan u ons bezoekt
  • Webpagina's die u bij ons bezoekt     

De verwerking van persoonsgegevens als gevolg van het gebruik van cookies gebeurt op basis van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang zijn gelegen in de toegenomen functionaliteit van onze website.

2. Automatische verzameling van toegangsgegevens/serverlogboekbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in het bijzonder bij elke oproep automatisch de volgende set gegevens opgeslagen:

  • IP-adres
  • Naam van internetprovider
  • Website waarvandaan u ons bezoekt
  • Webpagina's die u bij ons bezoekt

De persoonsgegevens in logboekbestanden worden op basis van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG verwerkt. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang bestaan uit het vereenvoudigde beheer van onze website en de mogelijkheid om hacken te herkennen en te vervolgen. De analyse van de gegevens gebeurt tot slot geanonimiseerd.

3. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website door u te analyseren. De informatie die door het cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt doorgaans overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst van de EER van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website actief.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om verdere diensten die te maken hebben met het gebruik van de website en van internet te leveren tegenover de exploitant van de website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies tegengaan met behulp van een instelling in uw browsersoftware; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien het registreren van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) een browser add-on te downloaden en te installeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden onder www.google.com/analytics/terms/nl.html of onder www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html.

De verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics baseren we op artikel 6, lid 1 sub f AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang zijn gelegen in de analyse van het gebruik van onze website.

4. YouTube

We hebben YouTube-video's aan ons online-aanbod toegevoegd, die op www.youtube.com zijn opgeslagen en vanaf onze website direct kunnen worden afgespeeld. Deze video's zijn in de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus' toegevoegd, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden overgedragen wanneer u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u een video afspeelt, worden de in de volgende alinea genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door het afspelen van de video ontvangt YouTube de informatie, dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden gegevens verzameld die uw browser aan YouTube doorgeeft. Dat zijn bijvoorbeeld het IP-adres, de datum en tijd van de aanvraag, de overgedragen hoeveelheid gegevens, het besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware.

Dit gebeurt ook als u niet bent ingelogd via een gebruikersaccount die YouTube beschikbaar heeft gesteld en als u geen gebruikersaccount hebt. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, dient u vóór het activeren van de knop uit te loggen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op behoefte afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van op behoefte afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. Voor het uitoefenen van eventuele rechten, zoals het recht op correctie tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen moet u zich wenden tot Google.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking daarvan door YouTube kunt u vinden in de [privacyverklaring van Google]. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is gehouden aan de [EU-US Privacy Shield].

5. Fonts.com

Op deze website wordt gebruik gemaakt van "fonts.com", een lettertypedienst van Monotype GmbH ("fonts.com"), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg, Duitsland ("fonts.com"). Bij elke aanroep van deze website worden bestanden geladen van een server van "fonts.com", voor de weergave van teksten in een bepaald lettertype. Uw IP-adres kan daarbij worden doorgegeven aan een server van "fonts.com" en worden opgeslagen in het gebruikelijke serverlogboek. De verwerking van deze gegevens is de verantwoordelijkheid van "fonts.com". Raadpleeg voor de desbetreffende voorwaarden en mogelijke instellingen het privacybeleid www.monotype.com/legal/privacy-policy) van "fonts.com".

6. Contact opnemen

Op onze website vindt u een contactformulier, dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als alternatief kan contact met ons worden opgenomen via de beschikbaar gestelde e-mailadressen. Als u via een van deze kanalen contact met ons opneemt, verzamelen we de ingevoerde en overgedragen persoonsgegevens.

De geregistreerde persoonsgegevens bestaan in het geval van het gebruik van het contactformulier uit de daar ingevoerde stamgegevens (verplichte velden: aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres; vrijwillige velden: titel/functie, bedrijf, telefoon- en faxnummer) en mogelijk verder in het veld 'Uw bericht' door u ingevoerde persoonsgegevens. Als u direct via e-mail contact met ons opneemt, registreren we uw e-mailadres, evenals eventuele persoonsgegevens die voortkomen uit de tekst van de e-mail.

Als u als geadresseerde van uw contactaanvraag een andere WINGAS-maatschappij dan WINGAS GmbH hebt geselecteerd, sturen we uw aanvraag door naar de betreffende WINGAS-maatschappij, die uw aanvraag vervolgens behandelt.

De verwerking gebeurt op basis van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang zijn gelegen in de service aan klanten en de mogelijkheid om aan ons gerichte berichten te kunnen beantwoorden.

7. Nieuwsbrief

Onze klanten hebben de mogelijkheid zich te abonneren op een nieuwsbrief met informatie over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de groothandelsprijzen.

In het kader van het beheer van het nieuwsbriefabonnement verwerken we uw e-mailadres en uw status als klant van WINGAS.

De verwerking gebeurt op basis van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigde belang zijn gelegen in de klantenservice alsmede directe reclame.

Informatie over uw recht op correctie volgens art. 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U hebt het recht, vanwege redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, om te allen tijd bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op basis van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG (gegevensverwerking op basis van een afweging van belangen) plaatsvindt; dit geldt ook voor een eventueel op deze bepaling gebaseerde profilering in de zin van artikel 4, lid 4 van de AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende beschermingswaardige gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettig aanspraken.

Het bezwaar kan in elke gewenste vorm worden ingediend en moet indien mogelijk worden gericht aan de personen die onder nummers 1 en 2 van de 'Algemene informatie' in de eerste paragraaf van deze privacyverklaring worden genoemd.

 

De doorlopende ontwikkeling van internet maakt van tijd tot tijd aanpassingen van deze privacyverklaring noodzakelijk. We behouden ons het recht voor te allen tijde noodzakelijke wijzigingen door te voeren.